IWDA Board Members

President
DR. RASHMI SARKAR
Professor, Dept of Dermatology
Maulana Azad Medical College & Lok Nayak Hospital, Delhi

Secretary
DR. LATIKA ARYA
Consultant Dermatologist
LA Skin Clinic, Delhi

Treasurer
DR. RICHA SHARMA
Consultant Dermatologist
Twachha Skin Clinic, Delhi

DR. SAYANTANI CHAKRABORTY(Kolkata, West Bengal)

DR. JYOTI NATH (Gauhati, Assam)

DR. HEMA JERAJANI(Mumbai, Maharashtra)

DR. MUKTA SACHDEV(Bengaluru, Karnataka)

DR. GERALDINE JAIN(Jaipur, Rajasthan)

DR. SOUMYA JAGADEESAN(Kochi, Kerala)

(Late) DR.REKHA SHETH (Mumbai, Maharashtra)